Reglement en privacy

Reglement en privacy

“Hoewel voor u én ons ontspanning en fietsplezier natuurlijk voorop staan, zijn deze spelregels een handige hulpbron.”
 


REGLEMENT

Artikel 1. Stichting Wielerevenementen Denekamp
a.       De Euregio Fiets-4-Daagse Denekamp, verder te noemen als ‘E4D’ wordt georganiseerd door de Stichting Wielerevenementen Denekamp in Denekamp. De stichting is ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel in Enschede onder nummer 41028450.

Artikel 2. NTFU
a.       De Stichting Wielerevenementen Denekamp, verder te noemen als ‘de organisatie’, is onder auspiciën van de Rijwieltoerclub (RTC) Twente aangesloten bij de Nederlandse Toerfietsunie (NTFU).

Artikel 3. Recreatief
a.       De E4D is een recreatief fietsevenement zonder wedstrijdelement.

Artikel 4. Inschrijving
a.       De inschrijving geschiedt uitsluitend op een wijze en onder voorwaarden die door de organisatie worden bepaald.
b.       De ingeschrevene verklaart zich na inschrijving bekend en akkoord met het reglement.
c.       De inschrijving geschiedt persoonlijk en is niet overdraagbaar.
d.       Na inschrijving ontvangt elke ingeschrevene een stempelkaart en een aan de deelname gekoppeld kenmerk (bijv. vlaggetje). De stempelkaart geeft recht op een herinnering na afstempeling gedurende tenminste drie dagen. Het uitgereikte kenmerk dient goed zichtbaar aan de fiets bevestigd te worden.
e.       Bij inschrijving verklaart elke ingeschrevene dat hij naar eigen oordeel voldoende gezond is en dat hij in staat is om te fietsen, de tocht te volbrengen en aan de aangeboden nevenactiviteiten deel te nemen. Bij twijfel wordt afgeraden deel te nemen.
f.        Bij inschrijving verklaart elke ingeschrevene dat hij beschikt over een deugdelijke fiets, die voldoet aan de in de wet gestelde eisen.
g.       Deelname aan de E4D zonder inschrijving is niet toegestaan.

Artikel 5. Annulering
a.       De deelnemer die zich heeft ingeschreven en van deelname afziet, heeft geen recht op teruggave van het inschrijfgeld.

Artikel 6. Route en randprogramma
a.       De organisatie biedt dagelijks uitgepijlde fietstochten aan met iedere dag vier verschillende routes van ongeveer 25, 40, 60 of 100 km.
b.       Deelnemers aan de 25, 40 en 60 km routes krijgen de mogelijkheid een routebeschrijving op papier mee te nemen. (Artikel 6 sub b gewijzigd op 3 april 2019)
c.       De organisatie behoudt zich het recht voor om de route op bepaalde delen te wijzigen.
d.       Tijdens de E4D biedt de organisatie iedere dag een randprogramma aan. Uw stempelkaart is uw passe-partout om deel te nemen aan de nevenactiviteiten en bezienswaardigheden, tenzij anders door de organisatie is aangegeven.

Artikel 7. Eigen risico
a.       Deelname aan de E4D geschiedt vrijwillig en geheel voor eigen rekening en risico.
b.       Bij inschrijving doet de deelnemer afstand van alle afspraken, die hij tegenover de organisatie zou kunnen doen gelden wegens schade door welke oorzaken ook ontstaan en vrijwaart de organisatie van alle vorderingen die het gevolg kunnen zijn het deelnemen aan de E4D. Dit geldt ook voor het randprogramma, bij de start, de finish en onderweg langs en op de route.
c.       De organisatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het zoekraken of beschadiging van persoonlijke eigendommen, noch voor enig opgelopen persoonlijk letsel, behoudens door aantoonbaar grove schuld van de organisatie.

Artikel 8. Verkeersregels
a.       Deelnemers hebben zich te houden aan de geldende verkeersregels.
b.       Instructies van de politie en/of de organisatie moeten direct en stipt worden opgevolgd.
c.       Het gebruik van fietsen met trapondersteuning (elektrische fietsen) is toegestaan. Het gebruik van fietsen met hulpmotor, snor- of bromfietsen is niet toegestaan.
d.       Deelnemers kunnen bij medische problemen, ongeoorloofd gedrag, het zich niet houden aan de verkeersregels en bij het niet opvolgen van aanwijzingen van de politie en/of de organisatie van verdere deelname worden uitgesloten.

Artikel 9. Overige bepalingen
a.       De organisatie stelt, binnen het kader van dit reglement, alles in het werk om een veilige E4D te organiseren en treft daartoe de in het maatschappelijk verkeer gebruikelijke maatregelen op het gebied van veiligheid en medische voorzieningen.
b.       De organisatie behoudt zich het recht voor om de E4D geheel of gedeeltelijk af te gelasten op grond van extreme weersomstandigheden of andere calamiteiten.
c.       Van eenieder wordt verwacht geen schade toe te brengen aan de natuur en andermans eigendommen en eigen afval mee te nemen.
d.       Het is niet toegestaan door ongepaste luidruchtigheid of ongemanierd optreden anderen te hinderen.
e.       De deelnemer gaat akkoord met eventueel gebruik van zijn beeltenis in druk, op internet, foto, film, video e.d. voor promotionele doeleinden van de Euregio Fiets-4-Daagse of andere, door haar georganiseerde evenementen zonder daarvoor vergoeding te claimen.
f.        De NAW-gegevens van de deelnemer zullen uitsluitend gebruikt worden ten behoeve van de organisatie van de E4D en niet worden verstrekt aan derden ten behoeve van commerciële doeleinden.
g.       In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist het stichtingsbestuur.
h.       Overal waar in dit reglement sprake is van ‘deelnemer’ of ‘hij’, wordt ook ‘deelneemster’ of ‘zij’ bedoeld.

Vastgesteld door het bestuur op 6 juli 2017
= = = 


PRIVACY VERKLARING

Uw privacy

De organisatie van de Euregio Fiets-4-daagse Denekamp, verder genoemd als Euregio Fiets-4-daagse, is ervan overtuigd dat de bescherming van persoonsgegevens van essentieel belang is voor haar activiteiten. Daarom willen wij u in dit privacy beleid heldere en transparante informatie geven over de wijze waarop Euregio Fiets-4-daagse persoonsgegevens verwerkt van de deelnemers en bezoekers van onze website en deelnemers die zich op onze voorinschrijving en startlocatie inschrijven.

Uiteraard worden persoonsgegevens van deelnemers en bezoekers van de website, met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Hierbij houdt Euregio Fiets-4-daagse zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens. Verantwoordelijk hiervoor is de organisatie Euregio Fiets-4-daagse, Brandlichterweg 50, 7591 NE Denekamp.

Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens zullen uitsluitend gebruikt worden ten behoeve van de organisatie van de Euregio Fiets-4-daagse op volgende momenten en met de volgende doeleinden:

  • Op het moment dat u zich via de website inschrijft om deel te nemen aan onze fietsvierdaagse.
  • Op het moment dat u voor de start of voorinschrijving via het inschrijfformulier aangeeft wenst deel te nemen aan onze fietsvierdaagse.
  • Om u of uw contactpersoon telefonisch te benaderen bij een calamiteit.
  • Om eventueel bij de prijsuitreiking de jongste en oudste deelnemer per afstand bekend te kunnen maken.


Recht van verzet

Indien u in het geheel geen prijs stelt op informatie over de Euregio Fiets-4-daagse, dan kunt u dit kenbaar maken door ons een e-mail te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. onder vermelding van WBP.

Gebruik van persoonsgegevens door derden.

Euregio Fiets-4-daagse laat geen gebruik van persoonsgegevens door derden toe voor commerciële, charitatieve of ideële doeleinden.

Social Media.

Euregio Fiets-4-daagse gaat graag, via het web en (eigen) sociale media kanalen, in dialoog met deelnemers en belanghebbenden over haar evenement. Het doel is om nuttige en relevante informatie te bieden en/of vragen die via sociale media kenbaar worden gemaakt te beantwoorden. Euregio Fiets-4-daagse volgt actief hiervoor het internet en sociale media kanalen, zoals Facebook, Twitter en blogs. Hierbij spant Euregio Fiets-4-daagse zich in om discussies op deze kanalen te volgen, daaraan deel te nemen en/of proactief op in te gaan en individuele, relevante vragen en opmerkingen te beantwoorden. Euregio Fiets-4-daagse behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om niet op iedere vraag of opmerking te reageren. Aan het wel of niet inhoudelijk reageren kan dan ook geen enkel recht worden ontleend. Het kan voorkomen dat bij het deelnemen aan discussies en het beantwoorden van vragen of het reageren op opmerkingen, Euregio Fiets-4-daagse (persoons-) gegevens vast zal leggen. Deze zullen uiteraard in overeenstemming met dit privacy beleid worden verwerkt. Euregio Fiets-4-daagse is niet verantwoordelijk voor de omgang met persoonsgegevens door andere deelnemers aan zijn sociale media kanalen of de content op zijn sociale media kanalen. Indien u vragen of opmerkingen heeft, kan kunt u contact opnemen met Euregio Fiets-4-daagse via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Website van Euregio Fiets-4-daagse en andere websites

Op de website van Euregio Fiets-4-daagse treft u een aantal links aan naar andere websites. De Euregio Fiets-4-daagse kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Vragen

Heeft u na het lezen vragen of opmerkingen over ons privacy beleid, dan kunt u deze richten aan: Euregio Fiets-4-daagse, t.a.v. Bestuur, Brandlichterweg 50, 7591 NE Denekamp. Of via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Meldpunt kwetsbaarheden​

Bent u deskundig en ontdekt u een kwetsbaarheid in onze systemen? Help ons dan door deze kwetsbaarheid te melden. Zo kunnen we samen de veiligheid en betrouwbaarheid van onze systemen verbeteren. Stuur dan even een bericht naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Wijzigingen

De Euregio Fiets-4-daagse behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy beleid. Wij adviseren u dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht. Indien de Euregio Fiets-4-daagse een belangrijke wijziging doorvoert, die gevolgen heeft voor de wijze waarop Euregio Fiets-4-daagse uw persoonsgegevens verwerkt, dan zullen wij dit kenbaar maken via een berichtgeving op onze website.

Denekamp, 2 augustus 2018